Basarabia – Identitatea unei regiuni

 BASARABIA – IDENTITATEA UNEI REGIUNI

iunie 2015

Basarabia e România!

Majoritatea dintre noi a văzut mesajul scris în diverse locuri publice, prin orașele din România, mai ales în ultimii ani. Am înțeles că autorii sunt reprezentanți ai societății civile interesați de soarta românismului, dornici să cunoască trecutul, adevărul și să se implice în dezbaterea unor probleme sensibile și dificil de abordat într-o societate puțin obișnuită cu regulile discursului calm, bazat pe argumente.
Voi încerca să punctez în continuare unele repere istorice, utile mai ales tinerilor, privind evoluția acestui teritoriu, din Evul Mediu pânâ în zilele noastre. Teritoriul cuprins între Prut și Nistru, numit Basarabia începând din 1812 a intrat în conștiința românilor ca fiind o regiune distinctă din răsăritul Moldovei. Realitatea istorică este însă alta. Până la începutul secolului al XIX-lea, Basarabia reprezenta sudul Moldovei, teritoriul de la nord de gurile Dunării și Marea Neagră. Majoritatea istoricilor susțin că numele provine de la Basarab, întemeietorul Tării Românești, care pe la mijlocul secolului al XIV-lea a eliberat acest teritoriu de sub ocupația tătarilor și l-a integrat țării sale. Basarabia istorică (teritoriul de la nord de gurile Dunării și Marea Neagră) se afla în componența Țării Românești la începutul sec. al XV-lea, în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân(1386 – 1418). Regiunea a intrat în componența Moldovei în timpul lui Ștefan cel Mare(1457 – 1504), când granița dintre cele două țări a fost fixată pe Milcov. La sfârșitul secolului al XV-lea turcii au cucerit principalele orașe porturi din regiune (Chilia și Cetatea Albă). Câteva decenii mai târziu otomanii preiau Tighina și alte localități (Basarabia istorică), pe care au numit-o Bugeac. Până în 1812 aceasta este zona numită Basarabia. Alta va fi situația începând din acest an. S-ar putea spune că s-a produs acum un transfer de identitate, un act unic în istoria Europei și poate chiar în istoria lumii.
Întrerupem puțin șirul relatării privind teritoriul numit Basarabia, pentru a aduce în atenție marea putere din răsăritul Europei, Imperiul Rus. Rusia a devenit mare putere în secolul al XVIII-lea în timpul țarilor Petru cel Mare și Ecaterina a II-a. Petru cel Mare a fixat țelurile expansioniste ale Rusiei spre Marea Baltică și Marea Neagră, aceasta din urmă ca primă etapă în drumul spre Constantinopol, unde intenționau să mute capitala. Planurile Rusiei includ, așadar, anexarea celor două Principate Române. Momentul decisiv în realizarea acestui obiectiv s-a ivit odată cu înfrângerea Imperiului Otoman (1806 – 1812). La sfârșitul conflictului, în timpul tratativelor de pace desfășurate la Giurgiu și mai apoi la București, delegația țaristă a cerut ambele Principate, dar opoziția Porții și campania din Rusia organizată de împăratul Franței, Napoleon I, au făcut ca pretențiile Rusiei să se reducă treptat. Prin Tratatul de pace semnat la 16\28 mai 1812, Poarta accepta să cedeze țarului Bugeacul (teritoriul de la nord de gurile Dunării) și cetatea Hotin (aflată în nordul Moldovei și transformată în raia turcească în anul 1715). Negocierile extrem de abile desfășurate de diplomații ruși, beneficiind și de concursul unor reprentanți din delegația Turciei, au permis anexarea întregii regiuni dintre Prut și Nistru. Denumirea Basarabia a fost extinsă asupra întregului teritoriu. Înșelăciunea întreprinsă de Rusia a permis răpirea a mai mult de jumătate din teritoriul Moldovei, suprafața anexată fiind de aproape 45 000 km pătrați! Din acest moment Basarabia desemnează altceva decât a reprezentat vreme de câteva secole. Pentru a nu crea confuzie, o vom numi Basarabia țaristă. Timp de mai bine de o sută de ani va cunoaște stăpânirea romanovilor și va fi supusă rusificării prin toate mijloacele: colonizare masivă cu etnici de alt neam (ruși, lipoveni, ucraineni, turci, bulgari, greci, polonezi, armeni, evrei etc); deportări, interzicerea limbii române în școli și Biserică, interzicerea cărților în limba română (în biblioteca publică din Chișinău existau în 1899, 20 000 de volume, dintre care niciunul în limba română). În ciuda acestei politici și a diminuării constante a numărului românilor, în 1918, locuitorii Basarabiei au decis unirea cu România. Pentru 22 de ani, răsăritul Moldovei s-a integrat statului român prin decizia organelor reprezentative de dincolo de Prut. România Mare s-a destrămat în contextul celui de-al Doilea Război Mondial, în vara anului 1940. Pentru a doua oară, marea putere de la Răsărit, devenită URSS, a recurs la forță, amenințări, fasificarea adevărului istoric, anexând teritoriul dintre Prut și Nistru, Nordul Bucovinei și Țara Herței. Pe aproximativ două tremii din teritoriul răpit a fost organizată Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, iar restul teritoriului a fost alipit R.S.S. Ucraina, ambele fiind membre ale URSS.
După destrămarea U.R.S.S.(1991), la 27 august 1991, Parlamentul din Chișinău a votat Declarația de independență a Republicii Moldova. România a fost prima țară care a recunoscut independența Moldovei. În prezent, tânărul stat de la Răsărit de Prut este angajat în acțiunea de integrare în Uniunea Europeană.
Demersul meu se dorește a fi o incursiune în istoria unei regiuni românești, departe de orice partizanat politic, singurul obiectiv propus fiind o mai bună cunoaștere istorică a evenimentelor din spațiul romanității nord-dunărene.

Prof. Mioara Bivolaru, C.N. “C.D.Loga”

BASARABIA – THE IDENTITY OF A REGION

Basarabia is Romania !

Most of us have seen this message written in several public places, amongst Romanian cities, especially in the last couple of years. It has come to our understanding that the authors are civilians interested in patriotism, willing to find out the truth about past and get involved in debates about sensitive problems, hard to approach in a society that is not yet used to calm speeches.
In the following article i will try to adress a number of useful historical reference points, useful especially to young people, targeting the evolution of this teritory, starting from the Middle Age until today. The region that was located between Prut and Nistru, called Basarabia starting from 1812, remained in romanian’s minds as a distinct region in the East of Moldova. Nevertheless, the historical reality is different. Until the beggining of the 19th Century, Basarabia represented the South of Moldova, the region located from the North of Danube and The Black Sea . The majority of historians claim that the name originated from Basarab, the founder of Tara Romaneasca, who freed this teritory from the occupation of the turks at the middle of the 14th Century. Basarbia ( the region from the North of Danube and The Black Sea) has been a part of Tara Romaneasca at the beggining of the 15th Century, during the reign of Mircea cel Bătrân(1386 – 1418). This teritory became a part of Moldova during the reign of Ștefan cel Mare(1457 – 1504), when the boarder between the two countries was set at Milcov. At the end of the 15th Century, the Turks conquered the biggest cities and ports in the region (Chilia and Cetatea Alba). A couple of decades later, they also conquer Tighina and other cities ( Basarabia), which they called Bugeac. Until 1812, this area is called Basarabia, but the situation changes that year. It can be said that there will now be an identity transfer, an unique act in the history of Europe and maybe in the world history.
We are now interrupting the story of Basarabia to bring a little attention to the Russian Empire. Russia has become a big influence in the 18th Century, during the reign of Petru The Great and Ecaterina II. Petru The Great has set the expansionist goals of Russia to the Baltic Sea and The Black Sea, this last one being the first step on the way to Constantinopol,where they intended to move the capital. The Russian plans therefore include conquering the two Romanian countries .The climax in the achieving of this goal took place once the Ottoman Empire had been defeated (1806-1812). At the end of this conflict, during the peace negociations that took place at Giurgiu, and then Bucharest, the Russian delegation asked for both of the Romanian countries, but the opposition of the Ottoman Empire and the campaign that the emperor of France, Napoleon I conducted, lead to the diminuation of the Russian claims. According to the Peace Treaty that was signed on the 16/28th of May 1812, The Ottomans accepted to Bugeacul ( the territory from the North of Danube) and the Hotin fortress to the Russians. The negociations were conducted by the Russian diplomats and allowed for the conquest of the entire region between Prut and Nistru. The name Basarabia had been extended over the entire territory. This scam performed by the Russians allowed them to take over more than half of Moldova, the surface being of almost 45.000 square kms. From this moment on, Basarabia meant something else than it did for a couple of centuries. To not create confusion,we are now going to call it the Russian Basarbia. For more than a hundred years it will be under the rule of the Romanovs and will be subjected to russification with all the possible ways : resettlement of other etnies, deportations, banning Romanian in schools and Churches, banning books written in Romanian. Besides all of these and the constant drop in the number of Romanian, in 1918, the enhabitants of Basarabia decided to become a part of Romania . For 22 years, the Est of Moldova became a part of Romania.
What was referred to as ”The big Romania” dissolved due to World War II,during the summer of 1940. For the second time, the Soviet Union decided to use force, threats, forgery and take over the territory between Prut and Nistru, the North of Bucovina and Țara Herței. On almost 2/3 of this territory the Moldovian Soviet Socialist Republic was organised, and the rest of the territory was taken over by R.S.S. Ukraine.
After the dissolution of the Soviet Union, on the 27th of August 1991, Romania was the first country that admitted the independency of Moldova. At this moment, the young state is trying to become a part of the European Union.
My speech aims to be a foray in the history of a Romanian region, with the only aim of getting to understand the historical events of the North-Danubian Romanian territory better.

Translation: Mălina Bivolaru, 12th grade, C.N. “C.D. Loga”

BASARABIA/LA BESSARABIE – l’identité d’une region

La Bessarabie c’est la Roumanie!

C’est ce que, ces derniers temps, la plupart d’entre nous, les Roumains, a vu comme message écrit dans différents endroits publics de la Roumanie. On en a compris que les auteurs sont des représentants de la société civile, intéressés à la destinée de la roumanité, désireux de connaître le passé, la vérité et de s’impliquer dans le débat de certains problèmes sensibles et difficilement à aborder dans une société moins habituée aux règles du discours calme et argumenté.
Dans ce qui suit, je vais essayer de mettre en évidence certains repères historiques, utiles surtout aux jeunes, concernant l’évolution de ce territoire, à partir du Moyen Âge jusqu’à nos jours.
Le territoire compris entre le Prout et le Dniestr/ Nistru en roumain/, nommé Bessarabie/ Basarabia en roumain/ à partir de 1812, est entré dans la conscience des Roumains comme étant une région distincte située à l’est de la Moldavie. Pourtant, la réalité historique est tout autre. Jusqu’au début du XIX-e siècle, la Bessarabie représentait le sud de la Moldavie, notamment, le territoire situé au nord des bouches du Danube et de la mer Noire. La majorité des historiens soutiennent que le nom du territoire provient de Basarab, le fondateur du Pays Roumain. Celui-ci dans les années 1350 a délivré ce territoire de sous l’occupation des Tatars en l’intégrant à son pays. Certainement, la Bessarabie historique, c’est-à-dire le territoire situé au nord des bouches du Danube et de la mer Noire, se trouvait dans la composition du Pays Roumain au début du XV-e siècle, pendant le règne de Mircea le Vieux (1386-1418). Plus tard, pendant le règne d’Etienne le Grand(1457-1504), la région est entrée dans la composition de la Moldavie, lors de la fixation de la frontière entre les deux pays – le Pays Roumain et la Moldavie – sur la rivière du Milcov.
A la fin du XV-e siècle, les Turcs ont conquis les principales villes-port de la région, notamment, Chilia et Cetatea Alba. Quelques décennies plus tard, les Ottomans prennent la ville de Tighina –ainsi que d’autres localités situées alentour – cette region étant nommée Boudjak. Voilà donc la zone historique de la Bessarabie jusqu’en 1812.
A partir de 1812, la situation de la Bessarabie historique, c’est-à-dire la zone située au nord des bouches du Danube et de la mer Noire, changera dramatiquement. On pourrait dire qu’il s’est produit un transfert d’identité, un acte singulier dans l’histoire de l’Europe, voire dans l’histoire du monde.
Maintenant, nous allons interrompre le récit concernant le territoire nommé la Bessarabie, pour attirer l’attention sur la grande puissance de l’Europe Orientale. Il s’agit de l’Empire russe. Au XVIII-e siècle, la Russie est devenue une grande puissance sous le règne des tzars Pierre le Grand et Catherine II la Grande. C’est Pierre le Grand qui a fixé les objectifs expansionnistes de la Russie, d’un côté vers la mer Baltique, d’autre côté vers la mer Noire, cette fois-ci comme première étape de son chemin vers Constantinople, où il voulait installer la capitale de son empire. C’est pourquoi les plans de la Russie incluent l’annexion des deux Principautés roumaines.
Le moment décisif dans la rélisation de cet objectif s’est montré lors de la défaite de l’Empire ottoman (1806-1812). A la fin du conflit, pendant les traités de paix déroulés à Giurgiu et puis à Bucarest, la délégation tzariste a demandé toutes les deux principautés roumaines, mais l’opposition de la Porte et la campagne en Russie organisée par l’empereur de la France, Napoléon I-er, ont fait que les prétentions de la Russie se réduisent successivement. Par le Traité de Paix signé le 16-28 mai 1812, la Sublime-Porte accepte de céder au tzar le Boudjak ( le territoire située au Nord des bouches du Danube) et la cité de Hotin ( située au nord de la Moldavie et transformée en raïa turc en 1715). Les négociations extrêmement habiles déroulées par les diplomates russes, bénéficiant également du concours de certains représentants de la délégation de la Turquie, ont permis l’annexion de toute la région située entre le Prout et le Dniestr. Le nom de Bessarabie a été étendu sur ce territoire tout entier. Cet abus entrepris par la Russie a permis le rapt de plus de la moitié du territoire de la Moldavie, la surface annexée étant d’environ 45 000km carrés! A partir de ce moment, la Bessarabie désigne tout autre chose comparativement à ce qu’elle a été durant des siècles. Pour éviter la confusion historique, on l’appelera la Bessarabie tzariste.
Durant plus de cent ans, cette Bessarabie formée à la suite du rapt, subira la domination des Romanov et sera soumise à la russification par tous les moyens: colonisation massive avec des gens d’autres ethnies (des Russes, des Ukraïniens, des Turcs, des Bulgares, des Grecs, des Polonais, des Arméniens, des Juifs etc, ); il y aura aussi des déportations, l’interdiction de la langue roumaine dans les écoles et les églises, également, l’interdiction des livres en roumain (en 1899, la bibliothèque publique de Chişinău possédait 20 000 volumes, mais il n’y en avait aucun en roumain). Malgré cette politique et la diminution constante du nombre des Roumains, en 1918, les habitants de la Bessarabie ont décidé de s’unir à la Roumanie.
Pendant 22 ans, l’Est de la Moldavie s’est intégré à l’Etat roumain grâce à la décision des organes représentatifs de l’autre côté du Prout.
La Grande Roumanie s’est désintégrée dans le contexte de la Seconde Guerre Mondiale, pendant l’été de 1940. C’est pour la deuxième fois que la grande puissance de l’Est, devenue l’URSS, a recouru à la force, aux menaces, à la falsification de la vérité historique, en annexant le territoire entre le Prout et le Dniestr, mais aussi le Nord de la Bukowine et le Pays de Hertza. Environ 2 tiers du territoire volé a constitué la République Soviétique Socialiste de la Moldavie, et le reste du territoire a été attaché à la RSS d’Ukraïne, tous les deux Etats étant membres de l’URSS.
Après la désintégration de l’URSS, en 1991, le Parlement de Chişinău a voté la Déclaration d’Indépendence de la Moldavie. A présent, le jeune Etat de l’Est du Prout est engagé dans l’action d’intégration à l’Union européenne.
Ma démarche se veut une incursion objective dans l’histoire d’une région roumaine, en vue d’une meilleure connaissance historique des événements de l’espace de la romanité nord-danubienne.

Traduit par Elena Vlădescu, XII-e, CN “C.D.Loga”

Bassarabien – Die Identität einer Region

Bassarabien ist Rumänien!

Die meisten von uns haben die schriftlice Nachricht in verschiedenen öffentlichen Orten gelesen, in Städten Rumäniens, besonders in den letzten Jahren. Ich habe verstanden, dass die Autoren Vertreter der Zivilgesellschaft sind, die sich für das Schicksal des Rumänismus interessieren, die die Vergangenheit und die Wahrheit kennen möchten, und sich in die Debatte über einige empfindliche Probleme beteiligen, die in einer Gesellschaft, die mit den Regeln einer ruhigen Rede nicht gewohnt ist, schwierig zu behandeln sind.
Ich werde weiter versuchen, einige historische Referenzen über die Entwicklung dieses Gebietes, vom Mittelalter bis in die Gegenwart zu nennen, nützlich insbesondere für die Jugendlichen. Das Gebiet zwischen Prut und Nistru, das seit 1812 Bassarabien genannt wurde, ist im Bewusstsein der Rumäner eine unterschiedliche Region der Ostmoldawien. Die historische Realität sieht aber anders aus. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts war Bassarabien der südige Teil Moldawiens, das Gebiete vom nördlichen Teil der Donau und des Schwarzen Meeres. Die meisten Historiker behaupten, dass der Name von Basarab stammt, der Gründer der Walachei, der in Mitte des 14. Jahrhunderts dieses Gebiet von der Herrschaft der Tataren befreite und es zu seinem Land integrierte. Das Historische Bassarabien (das Gebiet vom nördlichen Teil der Donau und des Schwarzen Meeres) war Teil der Walachei am Anfang des 15. Jahrhunderts, während der Herrschaft von Fürst Mircea der Alte (1386 – 1418). Während der Herrschaft von Fürst Stefan der Große (1457 – 1504) wurde diese Gegend Teil Moldawiens, als die Grenze zwischen den zwei Ländern am Fluß Milkow etabliert wurde.
Ende des 15. Jahrhunderts besetzten die Türken die bedeutensten Haffenstädte dieser Region (Chilia und Cetatea Alba). Mehrere Jahrzähnte später bestetzen die Türken Tighina und andere Orten, die sie Buceag nannten. Bis in 1812 ist dieses Gebiet Bassarabien gennant. Von diesem Jahr an beginnt eine andere Geschichte. Man könnte sagen, dass es zu einem Identitätswechsel kam, einzig in der Geschichte Europas und in der Weltgeschichte.
Wir unterbrechen jetzt die Geschichte über Bassarabien, um über das Rusische Reich zu sprechen, welche eine große Macht in Ost Europa wird. Die größte Macht hatte Russland im 18.Jahrhundert zur Zeit der Zaren Peter der Große und Ecaterina II. Peter der Große befestigte die Expansionsziele Russlands bis an das Baltische Meer und das Schwarze Meer, als erster Schritt um Konstantinopel zu erobern, wo er seine neue Haupstadt gründen wollte. Russland hatte Pläne die zwei Rumänische Länder zu anexiren. Das entscheidendste Moment um seinen Plan zu verwirklichen, war der Moment als das Osmanische Reich besiegt wurde (1806 -1812). Ende des Krieges, zur Zeit der Friedenskonferenz bei Giurgiu und dann Bukarest, verlangte die türkische Delegation die beiden Rumänischen Ländern, aber die Opposition der Türken und der Feldzug in Russland, organisiert von Napoleon I, der Keiser Frankreichs, machte,dass die Forderungen Russlands langsam immer milder wurden. Durch den Friedensvertrag von 16- 28 Mai 1812, übergab das Osmanische Reich den Russen Bugeacul (die Gebiete von Norden der Mündung Donau) und die Festung Hoting (in Norden Moldawien, welche in 1715 in eine türkische Reia verwandelt wurde). Die Verhandlungen der Russischen Diplomatie, zusammen mit einige Stellveträter der türkische Delegation, erlaubten dass die ganze Region zwischen Prut und Nistru anexiert wurde. Der Name Bassarabien wurde für das ganze Gebiet umbenannt. Der Betrug Russlands machte, dass fast die Hälfte der Moldau, ungefäht 45000 km2 vom Rumänischen Gebiet entführt wurde. Von diesem Moment an bedeutet Bessarabien etwas anderes. Von jetzt an werden wir es das zaristische Bassarabien nennen. Über mehr als hundert Jahre bleibt Bassarabien unter der Herrschaft der Romanov, und wird mit allen Mitteln russifiziert: massive Kolonization mit anderen Völkern (Russen, Lipoväner, Ukrainiener, Türken, Bulgaren, Griechen, Poloner, Armener, Juden), Abschiebungen, Verbot der rumänischen Sprache in den Schulen und in der Kirche, Verbot der rumänischen Bücher in rumänischer Sprache (in der Bibliothek in Chisinau waren in 1899, 20.000 Bücher, aber keins in der rumänischen Sprache). Trotz dieser Politik und der Minderung der Rumäner, beschlossen die Bewohner Bassarabien 1918 die Einigung mit Rumänien. Für 22 Jahre war der östliche Teil Moldawiens Teil des Rumänischen Staates, durch den Beschluss des Volkes über den Prut. Großrumänien zerfall in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, im Sommer 1940. Zum zweiten Mal, die große Macht des Osten, jetzt die URSS, anexierte durch Gewalt, Bedrohungen und Fälschung der geschichtlichen Wahrheit, das Gebiete zwischen Prut und Nistru, der nördliche Teil Bucovina und Tara Hertei. Ungefähr zwei Drittel des geräubten Gebietes wurde zu Republica Sovietica Socialista Moldova und der Rest des Gebietes wurde von URSS der Ukraine anexiert. Die beiden Republiken waren Mitglieder der URSS. Nach Zusammenbruch der URSS, am 19 August 1991, wählte das Parlament von Chisinau die Deklaration der Unabhängigkeit der Republik Moldova. Rumänien war das erste Land, das die Unabhängigkeit der Moldova anerkannte. Heutzutage versucht das junge Staat, östlich des Prutes, eine Integration in der Europäische Union.
Ubersetzt von Pelin Anitta, 11. Klasse, CN “C.D.Loga”